Siū­lo stra­te­gi­ją

Lietuvos Rytas - - 7 -

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas E.Mac­ro­nas pa­ra­gi­no kur­ti bend­ras Eu­ro­pos ka­ri­nės in­ter­ven­ci­jos pa­jė­gas, bend­rą gy­ny­bos stra­te­gi­ją ir biu­dže­tą.

Va­kar sa­vo vi­zi­ją dėl at­nau­jin­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos Sor­bo­nos uni­ver­si­te­te iš­dės­tęs ly­de­ris sa­kė, kad Bend­ri­ja yra per silp­na, per lė­ta, per­ne­lyg ne­e­fek­ty­vi, ta­čiau tik Eu­ro­pa su­tei­kia ga­li­my­bę veik­ti pa­sau­lio are­no­je di­džiu­lių šių die­nų iš­šū­kių aki­vaiz­do­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.