Su­lai­kė graikai

Lietuvos Rytas - - 13 -

Skan­da­luo­se skęs­tan­čiam Do­vy­dui Re­di­kui – dar vie­nas ne­ma­lo­nu­mas. Sa­vait­ga­lį krep­ši­nin­kas bu­vo su­lai­ky­tas Grai­ki­jo­je, kur at­sto­vau­ja tre­čio­sios ly­gos eki­pai.

Tei­gia­ma, kad 24 me­tų D.Re­di­kas kar­tu su ke­liais jau­nais vy­rais su­lai­ky­tas dėl ga­li­mos pi­ni­gų klas­to­tės, nes pas įta­ria­muo- sius ras­ta ne­tik­rų eu­rų.

Krep­ši­nin­ko agen­tas 24sek.lt va­kar sa­kė, kad D.Re­di­kas pa­leis­tas, nes pa­dirb­tų eu­rų ras­ta pas jo pa­žįs­ta­mą, ku­ris kar­tu gy­ve­na.

D.Re­di­kas šią sa­vai­tę tu­ri da­ly­vau­ti teis­me Lie­tu­vo­je dėl va­gys­tės iš jo bu­vu­sios my­li­mo­sios As­tos Va­len­tai­tės. ran­kos ir Eu­ro­ly­gos rung­ty­nių su­si­kir­ti­mo.

FIBApa­pra­šėEu­ro­ly­go­spa­keis­ti ke­lių ma­čų da­tas. FIBA pa­siū­lė taip pat pa­ko­re­guo­ti at­ran­kos rung­ty­nių da­tas: lap­kri­čio 23-io­sios ma­čai bū­tų per­kel­ti į 24 die­ną, o va­sa­rio 22-osios – į 23-ią­ją.

Va­kar Eu­ro­ly­ga pa­reiš­kė, kad nag­ri­nės pa­siū­ly­mą, ta­čiau jam ne­pri­ta­ria, nes žai­dė­jams per sa­vai­tę tek­tų žais­ti po 3–4 ma­čus, o kai ku­riems per 10 die­nų – net še­šis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.