Ap­do­va­no­jo gel­bė­to­jus

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė va­kar Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi ap­do­va­no­jo 43 Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­rie, ri­zi­kuo­da­mi sa­vo ir ar­ti­mų­jų gy­vy­be, per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą gel­bė­jo žy­dus nuo mir­ti­no pa­vo­jaus.

Dau­gu­mos jų jau nė­ra tarp gy­vų­jų, to­dėl ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Tei­suo­lių vai­kai, anū­kai ir pro­a­nū­kiai, ki­ti šei­mų na­riai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.