Vyks į mi­si­ją Ma­ly­je

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pen­kis ka­rius į Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­ją Ma­ly­je iš­siun­tu­si Lie­tu­va nuo spa­lio pa­di­dins kon­tin­gen­tą iki 39. Ke­tu­riems mė­ne­siams iš­vyk­sian­čių 34 lie­tu­vių pa­da­li­nio pag­rin­dą su­da­ro Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­riai, jie už­si­ims tarp­tau­ti­nių pa­jė­gų ap­sau­ga.

Iš vi­so šio­je taik­da­rių ope­ra­ci­jo­je yra per 13 tūkst. ka­rių iš dau­giau kaip šim­to ša­lių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.