To­liau rems Gru­zi­ją

Lietuvos Rytas - - 4 -

Lie­tu­va ir to­liau rems Gru­zi­jos NATO na­rys­tės sie­kį, ta­čiau ši ša­lis tu­ri įgy­ven­din­ti re­for­mas gy­ny­bos sri­ty­je. Taip kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras R.Ka­rob­lis, va­kar Vil­niu­je su­si­ti­kęs su Gru­zi­jos gy­ny­bos mi­nist­ru L.Izo­ri­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.