Nu­til­dė kri­ti­ką

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ru­si­jos oku­puo­to Kry­mo teis­mas tre­čia­die­nį nu­tei­sė bu­vu­sį Kry­mo to­to­rių par­la­men­to Me­dž­li­so pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją I.Ume­ro­vą (nuo­tr.) ka­lė­ti dve­jus me­tus už per te­le­vi­zi­ją jo iš­sa­ky­tus ko­men­ta­rus apie pu­sia­sa­lio anek­sa­vi­mą.

Jam Ru­si­jos teis­mas sky­rė dve­jus me­tus ka­lė­ji­mo už se­pa­ra­tis­ti­nių nuo­tai­kų kur­sty­mą.

2014 me­tais at­plė­šu­si nuo Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį Ru­si­ja pri­ėmė įsta­ty­mą, drau­džian­tį gin­čy­ti jo anek­si­ją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.