Mil­ži­no gi­mi­mas

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pran­cū­ziš­kų grei­tų­jų trau­ki­nių TGV ga­min­to­ja „Als­tom“pra­ne­šė apie „ly­gių­jų su­si­jun­gi­mą“su Vo­kie­ti­jos pra­mo­nės ly­de­re „Sie­mens“. Gru­pės būs­ti­nė bus Pa­ry­žiaus apy­lin­kė­se, o 50 proc. nau­jos kom­pa­ni­jos ak­ci­jų pri­klau­sys „Sie­mens“.

Pran­cū­zi­jos vals­ty­bė at­si­sa­kė sa­vo da­lies nau­jo­je kom­pa­ni­jo­je, ku­ri tu­ri 61,2 mlrd. eu­rų ver­tės už­sa­ky­mų, o jos bend­ra apy­var­ta su­da­ro 15,3 mlrd. eu­rų.

Apie „Als­tom“ir „Sie­mens“su­si­jun­gi­mą kal­bė­ta ne vie­nus me­tus. Jis už­bai­gia Pran­cū­zi­jos kom­pa­ni­jos per­tvar­ką, pra­dė­tą 2015 me­tais, kai bend­ro­vė par­da­vė sa­vo ener­gi­jos vers­lą ame­ri­kie­čių kon­ku­ren­tei „Ge­ne­ral Ele­ct­ric“už 9,5 mlrd. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.