Pa­di­din­tos bau­dos

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mas sku­bos tvar­ka vien­bal­siai va­kar pri­ėmė pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas.

Šiuo me­tu mi­ni­ma­li bau­da Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se yra 38 eurai – vie­nas mi­ni­ma­lus gy­ve­ni­mo ly­gis (MGL).

Nuo šiol mi­ni­ma­li bau­da svy­ruos nuo 570 eu­rų (15 MGL) už bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą iki 5,7 tūkst. eu­rų (150 MGL) už sun­kų nu­si­kal­ti­mą. Ju­ri­di­niam as­me­niui apa­ti­nė bau­dos ri­ba bus 7,6 tūkst. eu­rų (200 MGL).

Už korup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus ski­ria­mos bau­dos dy­dis ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nis nei kal­ti­nin­ko pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los ar siek­tos gau­ti tur­ti­nės nau­dos dy­dis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.