Vai­ko tei­sių ap­sau­ga

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mas va­kar pa­tvir­ti­no vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mą, ku­riai įgy­ven­din­ti rei­kės 8 mln. eu­rų.

Įsta­ty­mu pir­mą kar­tą nu­ma­ty­ta, kad vai­ko iki še­še­rių me­tų ne­ga­li­ma pa­lik­ti vie­no be vy­res­nių kaip 14 me­tų as­me­nų prie­žiū­ros.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai nuo šiol bus pa­val­dūs ne sa­vi­val­dy­bėms, o įstai­gai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.

Taip pat api­brėž­ta bend­ra sche­ma, kaip tu­ri elg­tis ins­ti­tu­ci­jos, ga­vu­sios pra­ne­ši­mą apie gal­būt pa­žei­džia­mas vai­ko tei­ses.

Vai­kas nuo šei­mos ga­lės bū­ti at­ski­ria­mas tik teis­mo spren­di­mu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.