Tei­sė­jų at­ran­ka

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė pa­sky­rė nau­jos su­dė­ties Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­ją. Jo­je li­ko anks­čiau dir­bę psi­cho­lo­gas V.Le­peš­ka, Aukš­čiau­sio­jo teis­mo tei­sė­jas S.Gu­re­vi­čius, in­ter­ne­to ži­nias­klai­dos aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė A.Ži­lin­skie­nė, o nau­jai pa­skir­ti vers­li­nin­kas T.Bal­že­kas, po­li­to­lo­gė R.Ur­bo­nai­tė, Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja S.Bie­liau­skie­nė ir Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kė J.Ma­li­jau­skie­nė.

Ko­mi­si­ja tu­ri pa­ta­ria­mą­jį bal­są pre­zi­den­tei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.