Tar­sis dėl pa­ra­mos

Lietuvos Rytas - - 4 -

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mas pa­tvir­ti­no, kad bus ta­ria­ma­si­su­val­dan­čiai­siais­dėl­pa­ra­mos svar­biems vals­ty­bei dar­bams.

Kon­ser­va­to­riai pa­si­ry­žę bend­ra­dar­biau­ti su „vals­tie­čiais“dėl skur­do ma­ži­ni­mo, švie­ti­mo ir moks­lo ko­ky­bės, ko­vos su korup­ci­ja, pa­žan­gios eko­no­mi­kos, vals­ty­bės sau­gu­mo di­di­ni­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.