Eva­ku­aci­ja tę­sia­si

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ru­si­jos sos­ti­nė­je per dvi sa­vai­tes dėl dau­giau ne­gu 300 ano­ni­mi­nių skam­bu­čių apie ne­va gre­sian­čius spro­gi­mus eva­kuo­ta maž­daug 220 tūkst. žmo­nių, iš­kel­tos še­šios bau­džia­mo­sios by­los.

Dau­giau­sia žmo­nių – dau­giau nei 150 tūkst. – bu­vo eva­kuo­ta iš vie­šų Mask­vos vie­tų.

Maž­daug 30 tūkst. as­me­nų bu­vo eva­kuo­ta iš mo­ky­mo įstai­gų. krės­ti nu­si­sto­vė­ju­sį ša­lies po­li­ti­nį jė­gų iš­si­dės­ty­mą.

Par­ti­ja jau pri­vi­lio­jo ne­ma­žai įvai­rių po­li­ti­nių pa­žiū­rų įsta­ty­mų lei­dė­jų, ku­rie ga­li mes­ti rim­tą iš­šū­kį pre­mje­rui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.