Gra­si­no už­nuo­dy­ti

Lietuvos Rytas - - 8 -

Šan­ta­žuo­to­jai ket­vir­ta­die­nį pag­ra­si­no už­nuo­dy­ti mais­to pro­duk­tus, par­duo­da­mus Vo­kie­ti­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių par­duo­tu­vė­se, jei­gu ne­bus su­mo­kė­ta ke­lių mi­li­jo­nų eu­rų iš­pir­ka gry­nai­siais.

Tar­ny­bos pra­šo žmo­nes bū­ti aky­lus, ste­bė­ti, ar ant pro­duk­tų yra ga­di­ni­mo pėd­sa­kų. Pas­kelb­ta įta­ria­mo­jo nuo­trauka, už­fik­suo­ta ste­bė­ji­mo ka­me­rų. Jo­je ma­ty­ti maž­daug 50 me­tų vy­ras su aki­niais ir bal­ta ke­pu­re.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.