Nau­jas iš­šū­kis

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ja­po­ni­jos pre­mje­ras Sh.Abe va­kar ofi­cia­liai pa­lei­do par­la­men­tą ir at­vė­rė ke­lią pir­ma­lai­kiams rin­ki­mams, ku­rie vei­kiau­siai vyks spa­lio 22-ąją.

To­ki­jo gu­ber­na­to­rė Y.Ko­i­ke už­va­kar pas­kel­bė ku­rian­ti na­cio­na­li­nę po­li­ti­nę par­ti­ją „Ki­bo no to“(„Vil­ties par­ti­ja“), ku­ria sie­kia su-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.