Konst­ruo­ja lėk­tu­vą

Lietuvos Rytas - - 10 -

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­gių skry­džių bend­ro­vė „easyJet“ke­ti­na su­kur­ti ke­lei­vi­nį lėk­tu­vą su elekt­ri­niu aku­mu­lia­to­riu­mi, ku­ris pa­keis įpras­tus avia­ci­nius de­ga­lus.

Ban­do­mą­jį mo­de­lį kurs pra­ėju­siais me­tais įsteig­ta ame­ri­kie­čių bend­ro­vė „Wright Ele­ct­ric“, jau su­rin­ku­si dvi­vie­tį elekt­ra va­ro­mą lėk­tu­vą.

„easyJet“ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad nau­ja­sis lėk­tu­vas ne­di­de­liais at­stu­mais ke­lei­vius jau ga­lės skrai­din­ti at­ei­nan­čiais 10–20 me­tų.

Toks elekt­ri­nis lėk­tu­vas ga­lės skrai­dy­ti iki 540 ki­lo­met­rų: iš Lon­do­no į Pa­ry­žių, Briu­se­lį, Ams­ter­da­mą, Kel­ną, Glaz­gą ir Edin­bur­gą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.