Tik­ri­na ban­ką

Lietuvos Rytas - - 10 -

Lat­vi­jos fi­nan­sų ir ka­pi­ta­lo rin­kos ko­mi­si­ja tik­ri­na vie­ną di­džiau­sių ša­lies ban­kų „Rie­tu­mu“, per ku­rį, kaip įta­ria­ma, ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mi pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai Ukrai­nos ry­tuo­se. Šia­me ban­ke bu­vo ati­da­ry­ta są­skai­ta ap­si­šau­kė­liš­kai Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­kai rem­ti – taip pa­žeis­tas Eu­ro­pos sank­ci­jų re­ži­mas.

Penk­to pa­gal tur­to ver­tę ir vie­no pel­nin­giau­sių Lat­vi­jos ban­kų „Rie­tu­mu“pag­rin­di­niai ak­ci­nin­kai – Mal­to­je re­gist­ruo­ta bend­ro­vė „Bos­well“(33,11 proc. ak­ci­jų), L.Es­ter­ki­nas (33,12 proc.), A.Su­cha­ren­ka (17,34 proc.).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.