Su­si­žers di­vi­den­dų

Lietuvos Rytas - - 10 -

Vie­ną di­džiau­sių maž­me­ni­nės pre­ky­bos de­ga­lais tink­lų Lie­tu­vo­je val­dan­ti Ka­na­dos ka­pi­ta­lo bend­ro­vė „Circ­le K Lie­tu­va“di­vi­den­dams pa­sky­rė be­veik 27 mi­li­jo­nus eu­rų.

Re­gist­rų cen­t­rui pa­teik­to­je ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad vie­nin­te­lei ak­ci­nin­kei, Nor­ve­gi­jos „Circ­le K“, Lie­tu­vos bend­ro­vė nu­spren­dė iš­mo­kė­ti vi­są su­kaup­tą pa­skirs­ty­ti­ną­jį pel­ną – 26,98 mln. eu­rų.

Pra­ėju­siais me­tais „Circ­le K Lie­tu­va“iš­mo­kė­jo 11,608 mln. eu­rų di­vi­den­dų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.