Sta­ty­bų kai­nos

Lietuvos Rytas - - 10 -

Sta­ty­bos Lie­tu­vo­je rug­pjū­čio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2016-ųjų rug­pjū­čiu, pa­bran­go 3,3 pro­cen­to.

Me­ti­nį sta­ty­bos kai­nų au­gi­mą, pa­sak sta­tis­ti­kų, lė­mė 10 proc. iš­au­gęs dar­bo už­mo­kes­tis ir 1,4 proc. ma­ši­nų ir me­cha­niz­mų dar­bo va­lan­dos kai­nų bei 0,9 proc. sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir ga­mi­nių kai­nų pa­di­dė­ji­mas.

Per mė­ne­sį – rug­pjū­tį, pa­ly­gin­ti su lie­pa, sta­ty­bos kai­nos su­men­ko 0,2 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.