Mir­ti­na spūs­tis

Lietuvos Rytas - - 13 -

Mum­ba­ju­je ma­žiau­siai 22 žmo­nės žu­vo va­kar per ry­ti­nį eis­mo pi­ką dau­gy­bei ke­lei­vių su­si­bū­rus ant ge­le­žin­ke­lio til­to. Dar ma­žiau­siai 30 žmo­nių su­žeis­ta, kai pa­ni­kos ap­im­ti pės­tie­ji plūs­te­lė­jo link sau­sa­kim­šo til­to ga­lo. Da­lis žmo­nių par­kri­to ir bu­vo su­tryp­ti.

Ke­lei­viai ban­dė at­gai­vin­ti są­mo­nės ne­te­ku­sius žmo­nes, kai ku­rie su­žeis­tie­ji bu­vo ne­ša­mi laip­tais že­myn ant gat­vės. 20 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Mum­ba­ju­je prie­mies­ti­niai trau­ki­niai yra itin svar­bi trans­por­to prie­mo­nė, bet šia­me jud­ria­me tink­le daž­nai įvyks­ta ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.