Pla­no pra­džia

Lietuvos Rytas - - 13 -

JAV pa­sie­ny­je su Mek­si­ka, ne­to­li San Die­go, pra­dė­ti sta­ty­ti Ame­ri­kos pre­zi­den­to D.Trum­po ža­dė­tos sie­nos pro­to­ti­pai. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma skir­tin­go­mis tech­no­lo­gi­jo­mis iš įvai­rių me­džia­gų pa­sta­ty­ti aš­tuo­nis sie­nos ruo­žus.

Ke­tu­ri tos sie­nos ruo­žai bus be­to­ni­niai, o ki­ti ke­tu­ri – iš ki­to­kių me­džia­gų. Ant sie­nos bus su­mon­tuo­ti ju­tik­liai ir ste­bė­ji­mo ka­me­ros. Kiek­vie­nos 9 m aukš­čio sie­nos at­kar­pos il­gis bus 9 m.

Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti per 30 die­nų. Po to pa­rei­gū­nai 3 mė­ne­sius ver­tins tų sta­ti­nių funk­cio­na­lu­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.