Už­puo­lė bež­džio­nės

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ukrai­nos šiau­rės ry­tuo­se esan­čios Char­ko­vo sri­ties Der­ha­čų ra­jo­no zo­olo­gi­jos so­de vie­ną dar­buo­to­ją už­puo­lė bež­džio­nės ir nu­plė­šė au­sį bei ke­lis pirš­tus.

51 me­tų vy­riš­kis už­ėjo į be­džio­nių nar­vą no­rė­da­mas jas pa­šer­ti. Ne­ti­kė­tai gy­vū­nai jį už­puo­lė. Su­žeis­ta­sis bu­vo pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nę, jo būk­lė sta­bi­li.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.