Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Eu­ro­po­je vyks­tan­čią ma­si­nio fu­tbo­lo sa­vai­tę „Sū­du­vos“gim­na­zi­jos sta­dio­ne pa­žy­mė­jo Su­val­ki­jos mo­čiu­čių ko­man­dos, ku­rias į šį iš­skir­ti­nį ju­dė­ji­mą prieš ke­le­rius me­tus įtrau­kė fu­tbo­lo tre­ne­ris Mar­ty­nas Kar­pa­vi­čius.

So­li­daus am­žiaus mo­te­rys no­riai gai­nio­jo ka­muo­lį, da­ly­va­vo įvai­riuo­se kon­kur­suo­se. Vy­riau­siai ren­gi­nio da­ly­vei – 81 me­tai.

Pa­tai­sos na­mų Ki­no­lo­gi­jos sky­riu­je tris die­nas vy­ko Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pir­ma­sis at­vi­ras ki­no­lo­gų meis­triš­ku­mo čem­pio­na­tas. Tar­ny­bi­niai šu­nys de­monst­ra­vo sa­vo su­ge­bė­ji­mus ap­ieš­ko­da­mi au­to­mo­bi­lius, ba­ga­žą, įvai­rias te­ri­to­ri­jas bei pa­tal­pas.

Ge­riau­siai pa­si­ro­dė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų šuo. Ant­rą vie­tą už­ėmė jung­ti­nė Pra­vie­niš­kių ir Aly­taus pa­tai­sos na­mų ko­man­da, tre­čią – ka­ro po­li­ci­jos. kin­ti, ko­dėl die­nos me­tu jis ne­pa­ste­bė­jo sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio ir jį kliu­dė. Į Kau­no kli­ni­kas bu­vo iš­ga­ben­tas 33 me­tų „Volks­wa­gen Golf“ke­lei­vis.

No­rint iš­veng­ti mo­kes­čio Alks­ny­nės pos­te į Ne­rin­gą rei­kia įva­žiuo­ti iki šeš­ta­die­nio 10 va­lan­dos. Tra­di­ci­nis ma­ra­to­nas gra­žiau­sio­mis Ni­dos gat­vė­mis vyks rug­sė­jo 30-ąją. O tra­di­ci­ja su­k­vies­ti bė­gi­kus pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį gy­vuo­ja jau aš­tuo­nio­li­ka me­tų.

Da­ly­vau­ti ma­ra­to­ne jau už­si­re­gist­ra­vo dau­giau nei 800 bė­gi­kų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.