Ma­tui­zos

Lietuvos Rytas - - 24 -

Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­vie­tė­je ati­da­ry­ta nau­ja ka­ti­li­nė, ku­rio­je ši­lu­mą ga­mins du bio­ku­ro ka­ti­lai.

Anks­čiau ši­lu­mą tiek­da­vo Ma­tui­zų ply­ti­nė iš sa­vo ka­ti­li­nės, bet dėl nu­si­dė­vė­ju­sios 700 met­rų il­gio vamz­džių tra­sos bu­vo pa­ti­ria­mi di­de­li nuo­sto­liai.

Bend­ro­vė „Mon­tuo­to­jas“už 694 tūkst. eu­rų ka­ti­li­nę pa­sta­tė iš sa­vo lė­šų, o jai sko­lą grą­žins nau­jas ši­lu­mos tie­kė­jas bend­ro­vė „Va­rė­mos ši­lu­ma“, ly­gio­mis da­li­mis mo­kė­da­ma 72 mė­ne­sius nuo sta­ty­bos dar­bų pra­džios.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.