Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 24 -

Vie­nas žmo­gus žu­vo ket­vir­ta­die­nį su­si­dū­rus leng­va­jam au­to­mo­bi­liui ir sunk­ve­ži­miui.

Ava­ri­ja įvy­ko Jū­ri­nin­kų pro­s­pek­te, kai 37 me­tų vy­ro au­to­mo­bi­liu „Pe­ugeot 607“lanks­čią­ja vilk­ti­mi tem­pia­mas au­to­mo­bi­lis „Ford Mon­deo“, vai­ruo­ja­mas 69-erių vy­ro, iš­va­žia­vęs į priešprie­ši­nę eis­mo juos­tą at­si­tren­kė į iš prie­kio at­va­žiuo­jan­tį kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo FH12“. „Ford“vai­ruo­to­jas žu­vo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.