Šven­ti­nin­kai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­re Tra­kų ra­jo­ne au­to­mo­bi­lis „Vol­vo“par­tren­kė į ke­lią iš­bė­gu­sį brie­dį. Gy­vū­nas po smū­gio bu­vo nu­blokš­tas į ša­li­ke­lę ir žu­vo. Vai­ruo­to­jas su­žeis­tas ir iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Vy­ras au­to­mo­bi­liu va­žia­vo vie­nas.

Gy­vū­no gai­še­nos at­va­žia­vo pa­si­im­ti me­džio­to­jai. Jų tei­gi­mu, tai pa­ti­nas, maž­daug 3–4 me­tų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.