Zut­kiai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Kaip su­si­ję du jau­nuo­liai ant va­žiuo­jan­čio trau­ki­nio ir dvie­juo­se va­go­nuo­se ras­tos kont­ra­ban­di­nės ci­ga­re­tės? To­kią mįs­lę tu­rės narp­lio­ti pa­rei­gū­nai.

Tre­čia­die­nį gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Kė­dai­nių ra­jo­ne ant va­žiuo­jan­čio trau­ki­nio va­go­no yra žmo­gus. Ši­lai­nių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je trau­ki­nys bu­vo su­stab­dy­tas.

Ap­žiū­rint va­go­nus pa­ste­bė­ta, kaip nuo va­go­no nu­li­pa du jau­nuo­liai ir pa­si­ša­li­na. Ap­tik­tos nu­plėš­tos dvie­jų va­go­no liu­kų plom­bos, o vi­du­je ras­ta 80 dė­žių. Jų vi­du­je bu­vo 40 tūkst. ci­ga­re­čių pa­ke­lių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.