Vil­nius

Lietuvos Rytas - - 24 -

Va­kar Ge­di­mi­no kal­no pa­pė­dė­je ap­tik­tas sprog­muo – mi­no­svai­džio mi­na. Pas­kelb­tas pla­nas „Sky­das“, į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­siųs­tos prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos, po­li­ci­ja, iš­mi­nuo­to­jai.

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų mi­no­svai­džio mi­na ap­tik­ta at­lie­kant Ge­di­mi­no kal­no su­tvir­ti­ni­mo dar­bus.

Va­kar iš ry­to ka­ro lai­kų sprog­muo bu­vo ras­tas ir Ver­kių gat­vė­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.