At­šau­kė va­do­vą

Lietuvos Rytas - - 4 -

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš pa­rei­gų at­šau­kė Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės di­rek­to­rių V.Ma­čiu­lį, nes jis, ne­tu­rė­da­mas tam tei­sės, ne­at­ly­gin­ti­nai per­da­vė nau­do­ti vals­ty­bės tur­tą tre­tie­siems as­me­nims, o il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą iš­nuo­mo­jo ne kon­kur­so bū­du, be to, as­me­ni­nėms reik­mėms nau­do­jo li­go­ni­nės var­du įsi­gy­tus au­to­mo­bi­lius.

Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­sos V.Ma­čiu­lio pa­da­ry­tos ža­los dy­dis ga­li siek­ti dau­giau kaip 127 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.