Kė­dai­niai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Mies­te įren­gus vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras ir grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sus, per 9 die­nas nu­sta­ty­ti 66 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, jog su­rink­ti duo­me­nys ga­li bū­ti nie­ko ver­ti, mat pa­žei­dė­jams krei­pu­sis į teis­mą vis­kas ga­li­mai pa­kryp­tų jų nau­dai.

Val­di­nin­kai ne­su­ge­bė­jo pa­si­rū­pin­ti bū­ti­nais įspė­ja­mai­siais žen­klais – prieš kiek­vie­ną sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas apie jį in­for­muo­jan­tis žen­klas, o jei­gu jo nė­ra, va­di­na­si, duo­me­nys apie au­to­mo­bi­lių grei­tį su­rink­ti ne­tei­sė­tai ir to­kiu at­ve­ju jie ga­li bū­ti nie­ko ver­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.