Alek­no­nys

Lietuvos Rytas - - 10 -

„Na, bet kaip grei­tai pa­se­no ma­no vai­kai“, – juo­kė­si lap­kri­čio 1-ąją 100-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­si Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Ma­ri­ja Bu­tri­mie­nė. Mo­te­ris kar­tu su vy­ru, bu­vu­siu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ulo­nu, su­si­lau­kė sep­ty­nių vai­kų. Du vai­kus mo­te­ris jau pa­lai­do­jo, ta­čiau li­kę ja rū­pi­na­si ir glo­bo­ja.

Iš vi­so mo­te­ris tu­ri 13 vai­kai­čių ir 26 pro­vai­kai­čius. Šim­ta­me­tė ga­li pa­si­gir­ti ypač ge­ra svei­ka­ta. M.Bu­tri­mie­nė pa­ti su­ka­sa ir pri­žiū­ri prie na­mų dar­žus, po­rą šil­t­na­mių, pa­ti pa­si­ga­mi­na mais­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.