Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 10 -

Pra­ei­vių dė­me­sį pir­ma­die­nį prieš­piet at­krei­pė mies­to cent­re sto­vin­tis „Hon­da“au­to­mo­bi­lis. Ant šios trans­por­to prie­mo­nės nu­vir­to ir ją ap­ga­di­no me­dis. Ša­lia įsi­kū­ru­sių įmo­nių dar­buo­to­jai tei­gė lau­kian­tys, kol pa­si­ro­dys au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kė ir nu­spręs, ką da­ry­ti.

„Mes iš­gir­do­me tik trenks­mą ir pa­ma­tė­me, kad me­dis jau užvir­tęs ant au­to­mo­bi­lio. Jį čia daž­nai pa­si­sta­to vie­na mo­te­ris, ku­ri, kaip spė­ja­me, dir­ba Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Rei­kės kvies­ti ug­nia­ge­sius, kad me­dį pa­ša­lin­tų“, – sa­kė ša­li­mais dir­ban­tys vy­rai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.