Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 10 -

Mies­to po­li­ti­kai ry­žo­si gel­bė­ti bu­vu­sio ka­lė­ji­mo komp­lek­są uos­ta­mies­čio cent­re. Mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė ne tik bu­vu­sio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tų per­ėmi­mui iš Tur­to ban­ko, bet ir jų pa­nau­do­ji­mui.

Ti­ki­ma­si, kad šim­ta­me­čiuo­se rau­do­nų ply­tų sta­ti­niuo­se at­si­ras ren­gi­nių erd­vės, mu­zie­jai, ga­le­ri­jos, jau­ni­mo kul­tū­ri­nių ini­cia­ty­vų inku­ba­to­rius, me­ni­nin­kų par­duo­tu­vė­lės, ka­vi­nė, mu­zi­kos klu­bas. Idė­ją pri­tai­ky­ti se­ną­jį pa­sta­tą kul­tū­ros reik­mėms pa­siū­lė ini­cia­ty­vūs uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kai. Pa­sta­tų komp­lek­sas yra ava­ri­nės būk­lės ir jį rei­kia kuo grei­čiau gel­bė­ti.

Ne­to­li Klai­pė­dos esan­čio­je Ma­zū­riš­kių gy­ven­vie­tė­je stai­ga mi­rė tri­jų mė­ne­sių kū­di­kis. Ne­gy­vą lo­ve­lė­je gu­lin­čią duk­rą tė­vai ra­do pu­sę šeš­tos ry­to.

Jo­kių smur­to žy­mių ant vai­ko kū­no ne­pa­ste­bė­ta. Spė­ja­ma, kad tai – stai­gios kū­di­kio mir­ties sind­ro­mas, ku­rio prie­žas­tys iki šiol nė­ra nu­sta­ty­tos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.