Žei­me­lis

Lietuvos Rytas - - 10 -

Gir­tas 34 me­tų vy­riš­kis (2,74 pro­mi­lės) ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę at­svir­du­lia­vo į am­bu­la­to­ri­ją Pak­ruo­jo ra­jo­ne, be ei­lės įsi­bro­vė į gy­dy­to­jo ka­bi­ne­tą ir ėmė rei­ka­lau­ti siun­ti­mo į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

Me­di­kas pa­siū­lė pai­sy­ti ei­lės, bet tai anks­čiau už gir­ta­vi­mą, va­gys­tes teis­tam vy­riš­kiui ne­pa­ti­ko. Keiks­ma­žo­džių ti­ra­dą pa­žė­ręs vei­kė­jas iš­ėjo, bet ne­tru­kus grį­žo ne­ši­nas kir­viu ir iš­ma­lė am­bu­la­to­ri­jos du­rų stik­lus.

At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai chu­li­ga­ną už­da­rė į areš­ti­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.