At­ko­vo­jo mies­tą

Lietuvos Rytas - - 13 -

Si­ri­jos ar­mi­ja ir jos są­jun­gi­nin­kai per Ru­si­jos rem­tą ope­ra­ci­ją at­ko­vo­jo iš dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „Isla­mo vals­ty­bė“(IV) Deir az Zo­ro mies­tą (nuo­tr.).

Deir az Zo­ro at­si­ėmi­mas reiš­kia, kad IV po vir­ti­nės pra­lai­mė­ji­mų Si­ri­jo­je ir kai­my­ni­nia­me Ira­ke pra­ra­do pas­ku­ti­nį iš ka­dai­se kont­ro­liuo­tų svar­bių mies­tų.

Spa­lį ši dži­ha­dis­tų gru­puo­tė bu­vo iš­stum­ta iš sa­vo bu­vu­sios fak­ti­nės sos­ti­nės Si­ri­jo­je ar Ra­kos.

Šis lai­mė­ji­mas bu­vo itin sim­bo­li­nis smū­gis, pa­de­monst­ra­vęs, kad dži­ha­dis­tų pas­kelb­tas ka­li­fa­tas griū­va.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.