Ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis

Lietuvos Rytas - - 3 -

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė J.Pet­rau­skie­nė bei še­šių pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai va­kar Vy­riau­sy­bė­je pa­si­ra­šė ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, ku­ri nu­ma­to abi­pu­sius įsi­pa­rei­go­ji­mus kel­ti švie­ti­mo ko­ky­bę.

Su­tar­tis, be ki­ta ko, nu­ma­to per ke­lis eta­pus įves­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą. Jis tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mas įves­ti nuo 2018 me­tų rug­sė­jo, tam ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta 20 mln. eu­rų. Iki 2020 me­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų siek­ti 1000 eu­rų.

Pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį at­si­sa­kė Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas A.Na­vic­kas. Anot jo, pa­si­ra­šius do­ku­men­tą grės­mių mo­ky­to­jams kils dau­giau, ne­gu iš to bus nau­dos. tis žmo­nių, maž­daug treč­da­lis jų bu­vo lie­tu­viai, anks­čiau gy­ve­nę už­sie­ny­je.

Nau­jo­sios or­ga­ni­za­ci­jos prin­ci­pai – ly­gy­bė, ino­va­ty­vu­mas, em­pa­ti­ja, pa­si­ti­kė­ji­mas, at­sa­kin­gu­mas.

Ku­ria­mos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vo spau­dai D.Ud­rio tei­gi­mu, ga­lu­ti­nis jų tiks­las – po­li­ti­nė par­ti­ja, ku­ri sa­vo kan­di­da­tus ga­lė­tų kel­ti per vi­sus rin­ki­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.