Do­va­na po­pie­žiui

Lietuvos Rytas - - 3 -

A.Stul­gin­skio uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga po­pie­žiui Pran­ciš­kui nu­ta­rė pa­do­va­no­ti tris ąžuo­liu­kus ir rū­pin­to­jė­lio skulp­tū­rą.

Me­de­lius pla­nuo­ja­ma pa­so­din­ti Va­ti­ka­no so­duo­se, įkur­tuo­se XIII am­žiu­je, kur au­ga tūks­tan­čiai au­ga­lų rū­šių iš vi­so pa­sau­lio. Šiuo so­dus pri­žiū­ri net 26 so­di­nin­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.