G.Kė­vi­šas by­li­nė­ja­si

Lietuvos Rytas - - 3 -

Iš pa­rei­gų at­leis­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to te­at­ro va­do­vas G.Kė­vi­šas pra­dė­jo by­li­nė­tis su Vy­riau­sią­ja tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, ku­ri nu­sta­tė, kad spręs­da­mas klau­si­mus, su­si­ju­sius su sū­naus bend­ro­ve „Ri­ver­si­de Mu­sic LTD“ir su sa­vo ki­ta dar­bo­vie­te „Vil­niaus fes­ti­va­liai“, jis su­pai­nio­jo in­te­re­sus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.