Pel­nas su­men­ko

Lietuvos Rytas - - 11 -

Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­ko bei vie­tos ak­ci­nin­kų val­do­mo Šiau­lių ban­ko gry­na­sis pel­nas per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius bu­vo 23,379 mln. eu­rų – 39 proc. ma­žiau ne­gu per­nai tuo pat lai­ku, kai jis sie­kė 38,354 mln. eu­rų.

Ban­ko gru­pė šiais me­tais už­dir­bo 24,645 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no – 33,4 proc. ma­žiau ne­gu 2016 me­tų sau­sį–rug­sė­jį (37,023 mln. eu­rų).

At­me­tus vien­kar­ti­nio po­bū­džio veiks­nius gru­pės ti­pi­nės veik­los pel­nas sie­kė 30,6 mln. eu­rų ir bu­vo 80 proc. di­des­nis ne­gu per­nai sau­sį–rug­sė­jį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.