Pra­žiū­rė­jo is­to­ri­ją

Lietuvos Rytas - - 7 -

Tek­sa­so baž­ny­čio­je 26 žmo­nes nu­šo­vęs D.Kel­ley dėl teis­tu­mo ne­tu­rė­jo tei­sės įsi­gy­ti gink­lo, bet oro pa­jė­gos ne­įkė­lė šios in­for­ma­ci­jos į duo­me­nų ba­zę.

Pa­aiš­kė­jo, jog D.Kel­ley 2012 me­tais ka­ro lau­ko teis­mas nu­tei­sė dėl dvie­jų kal­ti­ni­mų smur­ta­vus prieš žmo­ną ir po­sū­nį, ir tai reiš­kia, jog jam bu­vo drau­džia­ma pirk­ti šau­na­mų­jų gink­lų ar jų tu­rė­ti.

Bet JAV pre­zi­den­tas D.Trum­pas pa­reiš­kė, kad sek­ma­die­nį Sa­der­land Sp­ring­se įvy­ku­si ne­lai­mė bū­tų bu­vu­si dar bai­ses­nė, jei gink­lų par­da­vi­mas bū­tų griež­čiau kont­ro­liuo­ja­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.