Pa­lei­do laik­ma­tį

Lietuvos Rytas - - 5 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė va­kar šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je Pre­zi­den­tū­ro­je pa­lei­do 100 die­nų iki vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio skai­čiuo­jan­tį laik­ma­tį. Jis bu­vo pa­leis­tas 12 val. 30 min. Is­to­ri­kų tei­gi­mu, bū­tent to­kiu me­tu 1918 m. va­sa­rio 16-ąją bu­vo pri­im­tas Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­tas. sio­giai aso­cia­ci­joms, ku­rios at­sto­vau­ja žem­dir­bių in­te­re­sams. Par­la­men­ta­rų duo­me­ni­mis, rū­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to per­nai ga­vo 369 tūkst. eu­rų, jų pa­ja­mos 2016 me­tais sie­kė 1,204 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.