At­šauk­tas di­rek­to­rius

Lietuvos Rytas - - 5 -

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me nu­tar­ta iš pa­rei­gų at­šauk­ti šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vą G.Abe­ciū­ną. Toks spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus pa­da­ry­tus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus, ku­rie pri­pa­žin­ti šiurkš­čiais.

Li­go­ni­nės va­do­vy­bės ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą ir di­de­lės ver­tės tur­to iš­š­vais­ty­mą Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je aiš­ki­na­si ir pro­ku­ro­rai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.