Iš­gel­bė­jo se­na­tis

Lietuvos Rytas - - 5 -

Pla­gi­ja­vi­mu ra­šant ha­bi­li­ta­ci­nį dar­bą ap­kal­tin­tas bu­vęs Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to rek­to­rius P.Bar­šaus­kas ne­bus bau­džia­mas – by­la dėl jo moks­li­nio dar­bo ne­bus ke­lia­ma. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nu­spren­dė, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ti ne­ga­li­ma dėl su­ėju­sio se­na­ties ter­mi­no.

P.Bar­šaus­ką įklam­pi­nu­si mo­no­gra­fi­ja apie tarp­tau­ti­nį vers­lą iš­leis­ta 2000-ai­siais, o bau­džia­mo­ji by­la ga­lė­jo bū­ti iš­kel­ta, jei nuo dar­bo pa­si­ro­dy­mo bū­tų pra­ėję ne dau­giau kaip 8 me­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.