Opo­zi­ci­ja no­ri dau­giau

Lietuvos Rytas - - 5 -

Sei­mo sta­tu­te tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais bū­tų ne ma­žiau kaip du opo­zi­ci­jos at­sto­vai. To­kį siū­ly­mą įre­gist­ra­vo Sei­mo na­riai E.Gent­vi­las, G.Lands­ber­gis, A.Sy­sas, I.De­gu­tie­nė, K.Bart­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu tarp Sei­mo pir­mi­nin­ko V.Pranc­kie­čio pa­va­duo­to­jų yra vie­na opo­zi­ci­jos at­sto­vė kon­ser­va­to­rė I.De­gu­tie­nė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.