Tai­kikly­je – LRT

Lietuvos Rytas - - 5 -

Par­la­men­ta­rai ima­si aiš­kin­tis Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) veik­los ir fi­nan­si­nius už­ku­li­sius. 66 Sei­mo na­riai pa­tei­kė 45 klau­si­mus LRT ta­ry­bai pra­šy­da­mi in­for­ma­ci­jos apie dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, mo­ka­mus prie­dus, va­do­vų tur­to dekla­ra­vi­mą ir san­ty­kius su pro­diu­se­ri­nė­mis kom­pa­ni­jo­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.