Dar du pa­bė­gė­liai

Lietuvos Rytas - - 5 -

Lie­tu­va pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą per­kė­lė du pa­bė­gė­lius iš Eri­trė­jos – vy­rą ir mo­te­rį. Šiuo me­tu Lie­tu­va iš sto­vyk­lų Ita­li­jo­je, Grai­ki­jo­je ir Tur­ki­jo­je yra per­kė­lu­si 416 as­me­nų, ta­čiau dau­gu­ma jų pa­li­ko mū­sų ša­lį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.