Trokš­ta paukš­ty­no

Lietuvos Rytas - - 9 -

Su Kau­no me­ro V.Ma­ti­jo­šai­čio val­do­ma „Vi­čiū­nų“gru­pe su­si­ju­si že­mės ūkio bend­ro­vių gru­pė „Gro­ward Group“(bu­vu­si „VG Agro­hol­ding“) ke­ti­na įsi­gy­ti bank­ru­ta­vu­sio ir lik­vi­duo­ja­mo vie­no di­džiau­sių Lie­tu­vo­je Vie­vio paukš­ty­no tur­tą. Toks pra­šy­mas pa­teik­tas Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai.

„Gro­ward Group“rug­sė­jo pa­bai­go­je at­si­sky­rė nuo „Vi­čiū­nų“gru­pės, bet įmo­nės to­liau lie­ka glau­džiai su­si­ju­sios ir stra­te­giš­kai bend­ra­dar­biau­ja.

Paukš­ty­no tur­tą nuo šių me­tų pra­džios ban­dy­ta par­duo­ti 3 kar­tus: sau­sį – už pra­di­nę 19,493 mln. eu­rų kai­ną, ko­vą – už 18,493 mln. eu­rų. Vė­liau de­ry­bo­se da­ly­va­vo tik vie­nas ga­li­mas pir­kė­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.