Įkei­čia net įmo­nes

Lietuvos Rytas - - 9 -

Lie­tu­vo­je šie­met įkeis­ta dau­giau ne­gu 7 mlrd. eu­rų ver­tės tur­to – treč­da­liu dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais. Daž­niau­siai įkei­čia­mi že­mės skly­pai ar ki­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, su­da­ran­tis be­veik 90 proc.

Nuo 2012 me­tų Lie­tu­vo­je at­si­ra­do ga­li­my­bė įkeis­ti įmo­nes. Pas­ta­ro­sios hi­po­te­kos ob­jek­tu tam­pa vis daž­niau – vien šių me­tų sau­sį– spa­lį įkeis­tos 83 įmo­nės, o per vi­sus pra­ėju­sius me­tus bu­vo įre­gist­ruo­tos 63 įmo­nių hi­po­te­kos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.