Iš­mo­kas mo­kės il­giau

Lietuvos Rytas - - 5 -

Sun­kiai ser­gan­čius vai­kus iki 18 me­tų slau­gan­tiems šei­mos na­riams iš­mo­kos bus mo­ka­mos il­ges­nį lai­ko­tar­pį – iki 12 mė­ne­sių. To­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas va­kar vien­bal­siai pri­ėmė Sei­mas.

Li­gų, ku­rio­mis ser­gan­čius vai­kus slau­gan­tys šei­mos na­riai ga­lės il­giau gau­ti iš­mo­kas, są­ra­šą tvir­tins svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nistrai. Da­bar sun­kiai ser­gan­čių vai­kų tė­vai „So­d­ros“pa­šal­pą ga­li gau­ti ne dau­giau kaip 120 die­nų per me­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.