Pri­ėmė raš­tus

Lietuvos Rytas - - 5 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė pri­ėmė Ita­li­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vai F.Fran­so­ni ski­ria­muo­sius raš­tus.

Di­p­lo­ma­tą su Lie­tu­va sie­ja ir as­me­ni­niai sai­tai. Jo se­ne­lis tar­pu­ka­riu, 1935 me­tais, bu­vo pa­skir­tas Ita­li­jos pa­siun­ti­niu Kau­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.