Pa­sky­rė VTEK na­rį

Lietuvos Rytas - - 5 -

At­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos tei­ki­mą Sei­mas va­kar nu­ta­rė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) na­riu ant­ra­jai ka­den­ci­jai skir­ti V.Ka­na­pins­ką. Jis šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­ja eti­kos sar­gams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.